Kráľ & Kráľovná Investovania Mastermind - Zmluva


ZMLUVA vzdelávacieho kurzu uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Kráľ & Kráľovná Investovania MasterMind

medzi

účastníkom:

Meno a priezvisko: .......................................

Dátum narodenia: .......................................

Bydlisko: .......................................

E-mail: .......................................

Telefón: .......................................


(ďalej aj „účastník“)


a


poskytovateľom:

Obchodné meno: Ing. Zuzana Banášová

IČO: 51 209 411

Miesto podnikania: Závalie 1328/1A, 92001 Hlohovec

Registrácia: Živnostenský register Okresného úradu Trnava

pod č. 250-40895

IBAN: SK61 8330 0000 0020 0159 0988

E-mail: zuzana@peniazepolopate.sk

Telefón: +421907635731

(ďalej aj „poskytovateľ“)


Článok I

Vymedzenie základných pojmov


1. “Autorský zákon” je zákon č. 185/2015 Z. z., v znení neskorších predpisov.

2. „Konkurenčný obchod“ sa rozumejú také obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou poskytovateľa a iné možné obchody priamo alebo nepriamo súvisiace s touto činnosťou, a to bez ohľadu na to, či budú odplatné alebo bezodplatné ( ďalej aj ako „konkurenčné obchody“).

3. „Občiansky zákonník“ je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4. „Obsah“ sa rozumie celý obsah služby, najmä no nie výlučne text, grafický dizajn, obrazové záznamy, grafy a iné dáta, ktoré je možné uložiť a boli vytvorené, použité v súvislosti  s využívaním služby.

5. „Webová stránka“ sa rozumie https://www.peniazepolopate.sk/ 


Článok II.

Predmet zmluvy


1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne účastníkovi internetovú službu Kráľ & Kráľovná Investovania MasterMind /kurz – vzdelávací program/ umožňujúci účastníkovi absolvovať vzdelávací tréning počas 1 roka formou týždenných skupinových telefonátov (call) a prvého strategického telefonátu v rozsahu do 60 minút. Súčasťou je aj kurz Kráľ & Kráľovná Peňazí MasterClass formou video-kurzu s 8 video-leciami  s prístupom na 3 mesiace. Cieľom kurzu je, aby si účastník zvýšil odbornú úroveň a vzdelanie v oblasti investovania peňazí (ďalej aj ako „kurz“) a účastník sa zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť za poskytnutú internetovú službu dohodnuté kurzovné.

2. Účastník je oprávnený využívať nasledovné služby poskytované poskytovateľom:    

a) používať webovú stránku,
b) vidieť a mať prístup k videám,
c) čítať a mať prístup k podporným materiálom,
d) obdržať vzorové investičné schémy a tabuľky.

  3. Termín poskytovania služieb bude dohodnutý v súlade s časovým a operatívnym plánom poskytovateľa. Kurz bude sprístupnený okamžite po uzatvorení tejto zmluvy podľa čl. IV. bod 1 tejto zmluvy. 

  4. Ak nie je dohodnuté inak, miestom poskytovania služieb je webová stránka.


  Článok III.

  Popis kurzu a účasť na kurze


  1. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť účastníkovi bonusy kurzu, a to Facebook skupina Kráľ & Kráľovná Investovania, spoločné telefonáty (call), podpora v skupine a investičné tréningy podľa potreby. Na bonusy nie je právny nárok.

  2. Poskytovateľ môže z dôvodu naplnenia kapacity kurzu odmietnuť prijať ďalších účastníkov. Miesto v kurze nie je možné garantovať účastníkom, ktorí nemajú uhradené kurzovné.

  3. Účasť na kurze nie je povinná. Za neúčasť účastníka na investičnom tréningu poskytovateľ neposkytuje akúkoľvek finančnú či inú kompenzáciu.

  4. Vymeškávanie kurzu účastníkom nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti kurzovného.

  5. Vymeškané termíny účastníkom nie je možné nahrádzať, prenášať do iného obdobia, ani ich nahrádzať s inými skupinami, ak nie je dohodnuté inak.

  6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neotvoriť kurz s ľubovoľným počtom účastníkov. Pokiaľ sa konkrétny termín kurzu o ktorý mal účastník záujem neotvoril, bude účastníkovi ponúknutý iný termín. V prípade ak by tento účastníkovi nevyhovoval, bude mu vrátené uhradené kurzovné v plnej výške.

  7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť počas priebehu kurzu skupinu s počtom účastníkov nižším ako traja (3) a ponúknuť účastníkom možnosť pokračovať s inou skupinou na rovnakej úrovni.

  8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka z kurzu bez náhrady, a to v prípade, že svojim chovaním ohrozuje majetok alebo zdravie poskytovateľa alebo ostatných účastníkov kurzu alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu. 

  9. Poskytovateľ je oprávnený vylúčiť účastníka z kurzu aj v prípade, ak účastník neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.


  Článok IV.

  Prihlásenie do kurzu


  1. Účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca uznávajú podmienky tejto zmluvy a vyjadrujú s nimi súhlas prihlásením sa na niektorý z kurzov, vyplnením elektronickej prihlášky a uhradením kurzovného alebo jeho časti. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a účastníkom kurzu vzniká na základe prihlášky a úhrady časti kurzovného. Vyplnením prihlášky a zaplatením kurzovného účastník prejavuje súhlas aj s podmienkami spracovania osobných údajov.

  2. Prihláška na kurz sa realizuje elektronicky vyplnením objednávky cez typeform(prihláška), na webovej stránke alebo osobne u poskytovateľa. Prihlásenie do kurzu bez uhradenia kurzovného je nezáväzné. Bez uhradeného kurzovného záujemcovi nie je garantované miesto v kurze. Prihláška účastníka fyzickej osoby obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mail a prihláška účastníka právnickej osoby obsahuje obchodné meno/názov, IČO, sídlo, telefónne číslo a e-mail.

  3. Všetky aktuálne zľavy, ktoré je možné si pri objednaní kurzu uplatniť sú uvedené na webovej stránke, a to vrátane podmienok pre ich uplatnenie. Zľavy je možné uplatniť pri objednaní kurzu alebo pri jeho platbe. Po uhradení kurzovného nárok na zľavu spätne nie je možné uplatniť. Poskytované zľavy sa nekumulujú. Je možné využiť iba jednu, najvyššiu možnú zľavu. V prípade ak platí pri kurze časovo zvýhodnená cena pri uhradení kurzovného do určitého dátumu, k tejto zľave sa už neuplatňuje ďalšia zľava.


  Článok V.

  Kurzovné a platobné podmienky


  1. Zmluvné strany sa dohodli na kurzovnom za poskytnutú internetovú službu podľa článku II. tejto zmluvy vo výške 15.151,- EUR , slovom pätnásťtisícstopäťdesiatjeden eur  (ďalej aj „kurzovné“).

  2. Kurzovné je splatné v jednej splátke (15.151,- EUR) alebo max. v dvoch (2) splátkach najneskôr v deň zahájenia kurzu, a to:

  a) prvá (1.) splátka vo výške 499,- EUR, 
  b) druhá (2.) splátka vo výške 14.652,- EUR.

  3. Kurzovné je splatné prostredníctvom online platby cez webovú stránku alebo prevodom na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Variabilným symbolom je číslo prihlášky, prípadne kód kurzu a uchádzač ho získa pri prihlásení sa na kurz, resp. ho nájde vystavenej faktúre.

  4. Kapacita kurzov je obmedzená a prednosť majú účastníci, ktorí zaplatili skôr než ostatní. Dňom platby sa rozumie dátum pripísania kurzovného v plnej výške, resp. jeho prvej (1.) splátky na účet poskytovateľa. Účastníkovi, ktorý nebude mať uhradené kurzovné pred samotným začiatkom kurzu resp. túto skutočnosť nebude vedieť preukázať pri nástupe do kurzu, nebude umožnené zúčastniť sa vzdelávacieho programu.

  5. Kurzovné nezahŕňa správne poplatky ani žiadne iné poplatkové povinnosti vyplývajúce účastníkovi v súvislosti s poskytovaním služieb. Náklady na kúpu  doplnkovej alebo študijnej literatúry nie sú zahrnuté v cene kurzu. 


  Článok VI.

  Práva a povinnosti poskytovateľa

  1. Poskytovateľ je povinný:  

  a)zabezpečovať funkčnosť a bezpečnosť webovej stránky,  
  b)kontrolovať funkčnosť a bezpečnosť webovej stránky a podľa potreby aktualizovať aj bez predchádzajúceho informovania účastníkov kurzov.

  2. Poskytovateľ je oprávnený:

  a) v ojedinelých prípadoch obmedziť alebo prerušiť funkčnosť webovej stránky a/alebo poskytovaní internetových služieb na nevyhnutnú dobu, a to pri plánovaných údržbách, technických kontrolách, revíziách, prostredníctvom ktorých sa služby poskytujú alebo z dôvodu vyššej moci,

  b)obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie internetových služieb účastníkovi, ktorý:

  - porušuje zákon, zákon obchádza, alebo ktorého konanie je v rozpore s dobrými mravmi, najmä so zreteľom na mravný vývoj v duchu zásad spoločenskej morálky,

  - porušuje podmienky tejto zmluvy,

  - by svojim konaním alebo opomenutím konania mohol spôsobiť škodu poskytovateľovi alebo tretej osobe.c) vymazať obsah zverejnený účastníkom, ktorým sa porušujú podmienky tejto zmluvy, zákon alebo dobré mravy,

  d) obmeniť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu webovej stránky, alebo vylepšiť užívateľské rozhranie na prístup k službám, pokiaľ táto obmena, zmena alebo vylepšenie prispeje k užívateľskému komfortu pri využívaní služieb.

  3. Poskytovateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči účastníkovi z tejto zmluvy s pohľadávkou účastníka voči poskytovateľovi na vrátenie kurzovného alebo jeho časti. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči účastníkovi na tretiu osobu. 


  Článok VII.

  Práva a povinnosti účastníka


  1. Účastník je povinný:

  a) počínať si tak, aby za žiadnych okolností neposkytol svoj užívateľský účet tretím osobám, 

  b) využívať kurzy a služby poskytované poskytovateľom v súlade s týmito podmienkami a zákonom,

  c) počínať si tak, aby pri účasti na kurze a využívaní služieb poskytovaných poskytovateľom neporušovali tieto podmienky a/alebo zákon, zákon neobchádzali, nekonali v rozpore s dobrými mravmi a nespôsobovali škodu poskytovateľovi,

  d) nepoužívať webovú stránku  a kurzy spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonmi, 

  e) nepoužívať webovú stránku a kurzy spôsobom, ktorý́ by ohrozoval alebo porušoval práva a právom chránené záujmy poskytovateľa alebo tretích osôb,

  f) neumiestňovať na webovú stránku a sociálne site vytvorené poskytovateľom:

  - obsah nabádajúci k národnostnej, náboženskej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti šíriaci alebo podnecujúci extrémizmus, propagujúci fašizmus, komunizmus alebo iné podobné ideológie,

  - obsah, ktorý zahŕňa akýkoľvek druh násilia,

  obsah zjavne zasahujúci do osobných a osobnostných práv tretích osôb, práv na ochranu osobnosti, na ochranu dobrého mena;

  - osobné údaje tretích osôb,

  - obsah, ktorý je obscénny, neslušný, hanlivý, ponižujúci, urážlivý, nenávistný, 

  - počítačový vírus alebo iný škodlivý kód,

  - akýkoľvek obsah, ktorý sa čo i len čiastočne dá zaradiť do vyššie uvedených kategórií,

  - obsah poškodzujúci dobré meno prevádzkovateľa,

  - odkazy, údaje a dáta akýmkoľvek iným spôsobom porušujúce zákony Slovenskej republiky alebo dobré mravy.

  2. Účastník kurzu podaním prihlášky a zaplatením kurzovného výslovne súhlasí so začatím poskytovania služby poskytovateľom formou okamžitého sprístupnenia elektronického obsahu, v dôsledku čoho účastník nemôže odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


  Článok VIII.

  Zodpovednosť za vady a za škodu


  1. Poskytovateľ poskytuje kurz, jeho obsah a služby s tým súvisiace tak, ako sú zobrazené na webovej stránke. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za nepretržitú funkčnosť, bezchybnosť, bezpečnosť a stav bez vírusov webovej stránky.

  2. Kurz nenahradzuje finančné ani právne poradenstvo kvalifikovaného odborníka. Je odporúčané, aby účastník pri implementácii princípov tohoto kurzu využili svoj najlepší úsudok a poradil sa s takými odborníkmi. Ak ide o výsledok použitia tohto kurzu, neposkytujú sa žiadne záruky.

  3. Z dôvodu aktualizácie služieb, opráv a údržby môže nastať dočasné prerušenie prevádzky webovej stránky, pričom za prerušenie prevádzky ani prípadnú stratu dát poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

  4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie, stratu, zničenie, alebo iný zásah do obsahu kurzu.

  5. Zodpovednosť za vady je upravená reklamačným poriadkom.


  Článok IX.

  Povinnosť mlčanlivosti


  1. Účastník sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o vývojových, výrobných, technických, organizačných a iných skutočnostiach a o obchodných tajomstvách poskytovateľa, o ktorých sa v súvislosti s poskytovaním služieb dozvie, ktoré nie sú všeobecne dostupné a ktoré majú v záujme poskytovateľa zostať utajené.

  2. Účastník sa zároveň zaväzuje nezneužiť informácie, o ktorých sa dozvedel pri poskytovaní služieb vo svoj vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb, resp. neumožniť tretím osobám prístup k týmto informáciám a ich zneužitie týmito osobami.

  3. Ak účastník poruší svoj záväzok uvedený v tomto článku, je poskytovateľ oprávnený požadovať od účastníka náhradu škody a úhradu všetkých nákladov vzniknutých v súvislosti s porušením uvedených povinností.


  Článok X.

  Zákaz konkurencie


  1. Účastník sa zaväzuje počas trvania tejto zmluvy:

  a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet neuzatvárať konkurenčné obchody na území Slovenskej republiky, so zákazníkmi poskytovateľa,

  b) nezúčastňovať sa na podnikaní spoločnosti, ktorej predmetom sú konkurenčné obchody ako spoločník s neobmedzeným ručením alebo tichý spoločník, 

  c) nevykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby, ktorá vykonáva konkurenčné obchody,

  d) nevykonávať žiadne činnosti spojené s konkurenčnými obchodmi ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu,

  e) nebyť spoločníkom, členom alebo akcionárom právnickej osoby, ktorá vykonáva konkurenčné obchody; v tomto prípade je účastník povinný v lehote troch (3) mesiacov od uskutočnenia konkurenčného obchodu previesť celý svoj podiel na imaní tejto inej právnickej osobe na tretie osoby, ku ktorým nie je v priamom príbuzenskom pomere alebo písomne listom ponúknuť v tej istej lehote celý svoj podiel na imaní tejto inej právnickej osoby poskytovateľovi.


  2. Ak účastník poruší svoj záväzok uvedený v tomto článku, je poskytovateľ oprávnený požadovať od účastníka náhradu škody a úhradu všetkých nákladov vzniknutých v súvislosti s porušením uvedených povinností.

  3. V prípade porušenia zákazu konkurencie účastníkom podľa bodu 1 tohto článku je poskytovateľ oprávnený požadovať od účastníka vydanie všetkého prospechu z obchodu alebo obchodov, pri ktorých účastník porušil zákaz konkurencie alebo aby previedol tomu zodpovedajúce práva na poskytovateľa. Týmto nie je dotknuté právo poskytovateľa na náhradu škody a nárok poskytovateľa požadovať od účastníka zdržanie sa činnosti odporujúcej zákazu.

  4. V prípade, že zákazník poskytovateľa osloví priamo účastníka s návrhom uzavrieť konkurenčný obchod, je účastník povinný poskytnúť zákazníkovi kontakt na poskytovateľa (adresu, e-mail a telefónne číslo).


  Článok XI.

  Doba trvania zmluvy


  1. Zmluvné strany túto zmluvu uzatvárajú na dobu určitú, a to na 1 rok od uzatvorenia zmluvy podľa článku IV. bod 1 tejto zmluvy.


  Článok XII.

  Skončenie zmluvy


  1. Zmluvné strany môžu skončiť túto zmluvu kedykoľvek na základe písomnej dohody.

  2. Poskytovateľ aj účastník sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia dohodnutých zmluvných podmienok. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody.

  3. Za deň odstúpenia od  zmluvy sa považuje deň, ktorý nasleduje po doručení oznámenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane o odstúpení od zmluvy elektronicky na jej e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy.

  4. Poskytovateľ aj účastník sú oprávnení vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.


  Článok XIII.

  Autorské práva


  1. Kurz je autorským dielom, ku ktorému majetkové práva vykonáva poskytovateľ. Kurz a jeho obsah je chránený na základe Autorského zákona.

  2. Účastník môže používať kurz a služby poskytované poskytovateľom podľa týchto podmienok.

  3. Každé použitie obsahu, ktoré je v rozpore s týmito podmienkami, najmä no nie výlučne vytvorenie  a verejné rozširovanie rozmnoženiny, je bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa zakázané.

  4. Obsah zverejnený na webovej stránke je prístupný výlučne pre účastníka, ktorý zaplatil kurzovné a len po dobu trvania kurzu. Všetky výsledky tvorivej činnosti poskytovateľa podľa tejto zmluvy sú výlučne majetkom poskytovateľa. Účastník ich nesmie kopírovať, ukazovať alebo inak poskytovať tretej strane.


  Článok XIV.

  Ochrana osobných údajov


  1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „zákon o OOÚ“). Informácie o tom, ako poskytovateľ spracúva osobné údaje účastníkov sú bližšie popísané v sekcii Ochrana osobných údajov.

  2. Účastník svojim prihlásením do kurzu berie na vedomie, že poskytovateľ  spracúva osobné údaje účastníka, ktoré uchádzač v prihláške uviedol a ktoré boli poskytovateľovi poskytnuté v súvislosti s uzatvorením zmluvy.

  3. Údaje spracované poskytovateľom:

  a) meno a priezvisko,

  b) dátum narodenia

  c) adresa trvalého pobytu

  d) e-mailová adresa,

  e) telefónne číslo

  f) pohlavie účastníka.


  Článok XV.

  Osobitné ustanovenia


  1. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj. Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, e-mail: tt@soi.sk 

  2. Ak sa účastník domnieva, že mohli byť porušené jeho práva, môže podľa zákona 391/2015 Z. z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

  3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

  4. Účastník, ktorý je spotrebiteľom, môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20,- EUR, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona 391/2015 Z.z. môže od účastníka za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 EUR s DPH. Účastník môže návrh podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona 391/2015 Z. z. 


  Článok XVI.

  Záverečné ustanovenia 


  1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podľa článku IV. bod 1 tejto zmluvy.

  2. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy, ako aj právne vzťahy v zmluve a týchto podmienkach neupravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  3. Zmluvné strany zjednávajú, že okrem doručovania na adresu sídla/bydliska je za písomné doručenie platne považované aj doručenie prostredníctvom elektronickej pošty, a to prostredníctvom e-mailových kontaktov účastníka a poskytovateľa prostredníctvom odkazu na tto zmluvu na webovej adrese poskytovateľa. Písomnosť je považovaná za doručenú okamžikom potvrdenia prijatia, inak uplynutím 3.dňa odo da doručenia, v ktorom bola správa prostredníctvom elektronickej pošty odoslaná.

  4. Salvátorská klauzula: Ak sú alebo sa stanú jednotlivé články či ustanovenia Zmluvy neplatné a/alebo neúčinné, nemá to za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť celej Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú, že nemiesto neplatných a/alebo neúčinných článkov zjednajú takú úpravu, ktorá sa hospodársky čo najviac približuje účelu, ktorý sledovalo neplatný a/alebo neúčinný článok.

  5. Prehlásenie Zmluvných strán. Zmluvné strany prehlasujú, že nie sú omedzené právnymi predpismi, rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím štátneho orgánu v zmluvnej voľnosti týkajúcej sa predmetu tejto Zmluvy, a že sú plne spôsobilé na právne úkony. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva tak, ako bola spísaná, zodpovedá ich pravej vôli.

  6. Všetky spory vznikajúce medzi prevádzkovateľom a užívateľom súvisiace s porušením ustanovení týchto podmienok budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

  7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok tejto zmluvy, pričom každá zmena je platná a účinná dňom zverejnia nových podmienok umiestnením na webovej stránke.

  8. Účastník je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok tejto zmluvy. Ak bude účastník pokračovať s využívaním služieb poskytovateľa po vykonaní zmien týchto podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.


  V Hlohovci, dňa 01.11.2021

  Poskytovateľ:  Ing. Zuzana Banášová

  Účastník:  meno a priezvisko účastníka .................................... 

   

  © 2021-2022 peniazepolopate.sk