fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

o poskytovaní služieb v oblastiach konzultácií, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok, osobného koučingu a workshopov a o predaji elektronických kníh a publikácií.

Vymedzenie pojmov 

Predávajúcim a zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.peniazepolopate.sk je Zuzana Banášová., IČO:512 09 411, so sídlom Závalie 1, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika. 

Dodávateľom služieb ponúkaných na internetovej stránke www.peniazepolopate.sk je Zuzana Banášová,  IČO:512 09 411, so sídlom Závalie 1, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika. 

Kupujúcim, respektíve objednávajúcim (objednávateľom) je každý návštevník, ktorý prostredníctvom web stránky www.peniazepolopate.sk vytvoril objednávku alebo registráciu. Službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach www.peniazepolopate.sk. 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania alebo registrácie na webovej stránke www.peniazepolopate.sk výberom služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového alebo registračného formulára. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.peniazepolopate.sk, e-mailovej komunikácie, ako aj telefonickej komunikácie. 


Predmet a uzavretie zmluvy 

Predmetom kúpnej zmluvy je poskytnutie služieb -  osobných/online stretnutí formou konzultácií, kurzov, školení, seminárov, tréningov, prednášok, osobného koučingu a workshopov v oblasti osobnostného rozvoja, podnikania, investovania a predaj elektronických kníh a publikácií. 

Potvrdením objednávky, resp. poskytnutím faktúry zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednanej služby. 

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Predávajúci potvrdzuje, že poskytne kupujúcemu služby v dohodnutom rozsahu. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. 


Objednávka a registrácia 

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania či registrácie na webovej stránke www.peniazepolopate.sk výberom produktov kupujúcim, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti platby za objednanú službu. Prihlásenia sú realizované podľa poradia. Prihlášky, prevody, prípadne storná budú prijaté jedine písomne (pošta, fax, email). Každá prihláška sa považuje za záväznú. 

Po odoslaní objednávky je objednávateľovi vystavená a doručená faktúra. Faktúra je odoslaná na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. 


Cena 

Nie sme platcom DPH. Všetky uvádzané ceny na webovej stránke www.peniazepolopate.sk sú konečné. Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.peniazepolopate.sk v momente vykonania nákupu či registrácie. 


Platobné podmienky a možnosti platby 

Kupujúci po vyplnení objednávky či registrácie je povinný uhradiť platbu pre dokončenie objednávky. Za produkty je možné platiť nasledovnými spôsobmi: 

– platba prevodom na bankový účet (číslo bankového účtu bude poskytnuté vo faktúre), 

– okamžitá platba prostredníctvom platobnej brány Stripe. 


Dodacie podmienky 

Predávajúci je povinný poskytnúť dohodnuté služby - uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s kupujúcim v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s kupujúcim. V prípade, ak je predmetom predaja elektronická kniha alebo iná publikácia, je predávajúci povinný dodať tento objednaný produkt elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári kupujúcim a to hneď po pripísaní peňazí na účet predávajúceho. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná. 


Zmeny v programe kurzu, školenia, seminára, tréningu 

Predávajúci si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov. 


Autorské práva 

Odberateľ berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria Zuzane Banášovej a spoločnosti patriacej Zuzane Banášovej. Zmluvou medzi dodávateľom a odberateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, odberateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom. Pre prípad porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci (ako aj samotný autor) oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov na webovej stránke www.peniazepolopate.sk a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho. 


Právo odberateľa odstúpiť od zmluvy 

Pre odstúpenie od zmluvy pri predaji fyzických produktov, okrem tlačených kníh, diárov či príručiek je možné vykonať do 14 kalendárnych dní od zákupenia. Kupujúci nemôže zrušiť zmluvu v prípade digitálneho obsahu v žiadnom prípade, ani od nej odstúpiť. Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od zmluvy - kurzovné je nevratné. 

Odstúpenie od fyzického tovaru, okrem tlačených kníh, diárov či príručiek je možné vykonať elektronickou formou na e-mail: podpora@peniazepolopate.sk vyhlásením, že objednávateľ odstupuje od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Objednávateľovi bude vrátená zaplatená suma najneskôr do 14 dní od platného odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet. 


Reklamácia 

Reklamácia služby musí obsahovať vždy konkrétny a vecný popis reklamovanej skutočnosti. Reklamáciu je možné vykonať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: podpora@peniazepolopate.sk a to do 14 dní do dňa dodania služby. Poskytovateľ služby sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia. V prípade opodstatnenej a poskytovateľom služby uznanej reklamácie sa s klientom individuálne dohodnú na náhrade reklamovanej služby, resp. ďalšom postupe. 


Náhrada škody pri neprevzatí služby 

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal službu, ktorú nestornoval a zároveň nezaplatil dojednanú kúpnu cenu. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v časti  Platobné podmienky a možnosti platby, podľa ktorej je kupujúci povinný zaplatiť dojednanú sumu. 

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým administráciu objednávky, ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 


Storno podmienky 

Otvorené kurzy, školenia, semináre, tréningy, workshopy (ďalej len aktivita) je možné stornovať za nasledovných podmienok: Do 3 mesiacov pred začiatkom aktivity je storno možné bez poplatku, platia sa iba transakčné náklady na platbu (platobná brána). Pri stornovaní v čase od 3 mesiacov pred začiatkom aktivity bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 %, od 4 týždňov pred začiatkom  aktivity 100 % z účastníckeho poplatku. Storná sa musia realizovať písomne bez výnimky. Náhradní účastníci môžu byť menovaní kedykoľvek. 


Konzultácie/Osobný koučing 

Konzultačné/Koučingové služby môžu byť bez poplatku presunuté do 1 dňa (=24hodín) pred termínom a nemôžu byť úplne zrušené. Pri zrušení koučingového sedenia v deň termínu alebo pri nezrušených termínoch bude zaúčtovaný storno poplatok vo výške 100 %. 


Záručné podmienky 

Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú. 


Záverečné ustanovenia 

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim, a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením. 


Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.peniazepolopate.sk. 

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 185/2015 Z.z., Zákona č. 40/1964 Zb., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z. 


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 28. júna 2021. 

V Hlohovci dňa 28.06.2021 

Zuzana Banášová

© 2018-2021 peniazepolopate.sk